۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

برای وبلاگنویسان دربندروز 16 نوامبر که به عنوان روز جهانی وبلاگنویسان زندانی نامگذاری شده، بهانه ای است برای به یادآوردن بی گناه ترین و مظلوم ترین زندانیان. کسانی که تنها به جرم بیان عقاید خود در وبلاگ های شخصی مورد غضب رژیم های دیکتاتوری واقع می شوند. رژیم هایی مثل رژیم جمهوری اسلامی که پا را از محدودیت هایی مانند فیلترینگ، فراتر نهاده و برای خفه کردن صدای مخالفان به زندانی کردن آنها اقدام می کنند.
با زندانی کردن تو اما دیکتاتور به هدف خود نمی رسد، زیرا همان هدفی که تو را به نوشتن واداشت، دیگران را نیز به نوشتن وامی دارد و این سنگر با حضور همرزمانت حفظ خواهد شد.
به امید روزی که همه ما در آرامش و امنیت کامل بنویسیم.

۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

تقدیم به زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برندتو را تحسین می کنم که حرفت را گفتی و نترسیدی.
تو را تحسین می کنم که با دستان خالی به مبارزه با استبداد برخاستی.
تو را می ستایم که نه برای آزادی از زندان و نه به خاطر حفظ جان با ستم و ستمگر سازش نمی کنی.
به اراده ات رشک می برم و به آزادگیت.
و یقین دارم که روزی در و دیوار زندان هم در برابر عظمت تو سر تعظیم فرو می آورد.
و تو پیروز می شوی.
و تو پیروز شده ای.