۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

تقدیم به زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برندتو را تحسین می کنم که حرفت را گفتی و نترسیدی.
تو را تحسین می کنم که با دستان خالی به مبارزه با استبداد برخاستی.
تو را می ستایم که نه برای آزادی از زندان و نه به خاطر حفظ جان با ستم و ستمگر سازش نمی کنی.
به اراده ات رشک می برم و به آزادگیت.
و یقین دارم که روزی در و دیوار زندان هم در برابر عظمت تو سر تعظیم فرو می آورد.
و تو پیروز می شوی.
و تو پیروز شده ای.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر